Trên đời có bốn nhóm người

Trên đời có bốn nhóm người

Đức Phật dạy các đệ tử: Trên đời có bốn nhóm người:

Một, Trước Khổ Sau Vui: Người sinh vào trong gia tộc hạ tiện, nghèo khó, nhiều khổ đau, mà biết tu pháp lành, ăn năn sám hối, cải ác tu thiện. Cuộc đời sẽ dần tốt đẹp, khi qua đời sanh vào các đường lành.

Hai,Trước Vui Sau Khổ: Người sinh vào trong hào môn, hoàng tộc, quan chức mà chỉ biết hưởng thụ, chèn ép kẻ dưới và chẳng biết tu thiện. Cuộc đời sẽ dần đi vào đường tối, khi qua đời sẽ phải đoạ vào những đường ác.

Ba, Trước Sau Đều Khổ: Người sinh vào trong nhà nghèo hèn, mà cũng chẳng biết tu phước làm thiện. Cả đời luôn sống trong đau khổ, khi qua đời sẽ sinh vào những đường ác.

Bốn, Trước Sau Đều Vui: Người sinh vào nhà giàu có, chức vị cao sang, lại biết tu thiện, làm phước, tu tâm tích đức. Cuộc đời sẽ luôn gặp điều tốt đẹp, khi qua đời sẽ tái sinh lên các cõi trời hưởng điều an vui.

Trân trọng

Vì hạnh phúc và thành công của bạn

Facebook Comments Box
Rate this post

Để lại bình luận

Scroll to Top
0

Your Cart